• crol sajt1.png
  • crol sajt2.png
  • crol sajt3.png
  • crol sajt4.png
  • crol sajt5.png

 

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Центар за имплементацију и социјализацију особа са инвалидитетом у радну средину је део Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Космос" д.о.о. који се бави обукама полазника за занимања из области графичке индустрије: књиговезац, помоћник књиговесца, пакер и основна информатичка обука. Обуке се изводе по акредитованим програмима који су модуларно израђени. Модуларна израда програма омогућава прилагођавање реалним могућностима сваког полазника у оквиру групе.
Програм за занимање књиговезац је званично представљен као пројекат радне групе коју су чинили представници Министарства економије и регионалног развоја, Националне службе за запошљавање и УИПС-а у BBRZ GRUPPE Linc, Аустрија и оцењен као програм који је у складу са стандардима Европске Уније.
Програмски садржаји чине:
- области и модули везани за одређено занимање,
- област за безбедност и здравље на раду и
- модул социјалне вештине: стандардне и вештине везане за рад, напредовање у раду и очување посла.
Фонд часова је распоређен тако да полазници имају око 30% теоријску наставу, а око 70% практични рад у учионици и производним погонима, у циљу стицања и развијања радних и социјалних вештина.
Методе наставног рада: усмено излагање, разговор, демонстрација и илустрација, интерактивно учење, активно укључивање полазника у процес обучавања кроз постављање питања и закључака, дискусија давање инструкција, тренинг, увежбавање и самоувежбавање омогућавају успешно усвајање наставног плана и програма.
Током обуке се врши провера и праћење усвојених знања и вештина.
Провера савладаности садржаја програма се изводи по завршетку обуке у учионици где су полазници похађали обуку. По завршеној обуци полазници добијају уверења о похађању обуке са стеченим компетенцијама, знањима и вештинама. Обуке имају за циљ да особе са инвалидитетом које се дуго налазе на евиденцији незапослених, припреми за укључивање у радну средину кроз стицање нових, обнову стечених знања и социјализацију.
Предузеће је опремило просторије за обуке у оквиру пословног простора који је у потпуности прилагођен различитим типовима инвалидитета по највишим међународним стандардима.
Рад са полазницима на обукама обављају стручна лица запослена у предузећу и сарадници ангажовани по потреби у складу са програмима обука.
Од 2009. год. у Предузећу је обучено 80 особа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, ГОПА-ом и НИС-ом под покровитељством Скупштине града Београда.
Успешном социјализацијом и обученошћу за занимања за која се определе особе са инвалидитетом, у складу са потребама тржишта рада, стварају се предуслови за њихово запошљавање, а самим тим побољшање и подизање стандарда њихових живота и живота њихових породица.